VEDTÆGTER FOR

 

Højer Kunst og Kultur

 

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er Højer Kunst og Kultur

 

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Tønder Kommune – 6280 Højer Lokalområde

 

3. Formål
Foreningens formål er at være en interesseforening for kunstnere, kunsthåndværkere og kulturinteresserede i den tidligere Højer Kommune. Foreningen vil gennem aktiviteter af et højt kvalitets niveau opnå følgende: 

 

3a) skabe kunstneriske udstillingsmuligheder

3b) udvikle kunstneriske og kulturelle aktiviteter

3c) styrke kunstnerisk og kulturel dialog både lokalt, nationalt og internationalt.

3d) arbejde for at Højer bliver kendt for et højt kunstnerisk og kulturelt DNA

3e) tiltrække og styrke den kunstneriske og kulturelle viden

3f) synliggøre medlemmernes kunst og det lokale kulturlive

3g) støtte såvel de professionelle som det kunstneriske vækstlag

3h) samarbejde med beslægtede foreninger, myndigheder og institutioner både national og internationalt

3i) styrke det individuelle salg, turismen og bosætningen i 6280 Højer

 

§ 4. Medlemskab
Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser. Foreningen har to former for medlemskab:

1)    Aktivt medlemskab - henvender sig til kunstnere, kunsthåndværkere eller udøvende inden for kultur med bopæl i 6280 Højer. Disse medlemmer har stemmeret ved generalforsamlinger; men skal først gennem ekstern censur.

2)    Støtte medlemskab - henvender sig til kulturinteresserede, der vil bakke op om foreningens formål. 

 Støttemedlemmer med bopæl udenfor 6280 Højer, har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

                                           

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for et år ad gangen.

Der opnås fuld medlemsret når årskontingentet er betalt.

Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Kontingentrestance over 3 måneder medfører automatisk udmeldelse af foreningen.

Eksklusion af et medlem kan besluttes af en enig bestyrelse. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den nærmest følgende generalforsamling

 

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april-måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Godkendelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7) Valg af revisor.

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent og været medlem i minimum 3 måneder, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne

i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 3 personer, der er hjemmehørende i 6280 Højer. Der kan højst være 1 støttemedlem i bestyrelsen.

 Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 1 medlem. I lige år vælges to medlemmer. Kassereren kan udpeges udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Hvert år vælges 2 suppleanter og 1 revisor, 1 suppleant kan være støttemedlem. Genvalg kan finde sted. På den årlige generalforsamling fremlægger kassereren et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 5 dages varsel. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning.

Bestyrelses medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

 

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

 

§ 11. Tegningsret

Formanden foreningen udadtil.

 

 

§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Opløsning af foreningen kan ske ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver til kulturelle -  eller almennyttig formål.